ARKAS KONTEYNER TAŞIMACILIK A.Ş.
 Taraflar arasında aşağıdaki hususlar üzerinde karşılıklı olarak uzlaşılmış bulunmakta olup, bunlar:
 
1.TANIMLAMALAR
 
Taşıyan: ARKAS KONTEYNER TAŞIMACILIK A.Ş.
Konteyner: “Konteyner ibaresi, üzerinde yüklerin konsolide edilmesini sağlayan düz, veya üstü açık, veya yan kenarı açık, veya taşınabilir tank veya benzeri nakliye araçlarını ihtiva eder”
Kombine Taşıma: İş bu konşimentonun ön yüzünde Teslim Alma Yeri ile Nihai Varış Yeri gösterildiğinde Kombine Taşıma söz konusu olur.
 
Limandan - Limana Taşıma: İş bu konşimentonun ön yüzünde Teslim Alma Yeri ile Nihai Varış Yeri belirtilmeksizin sadece Yükleme Limanı ile Tahliye Limanı gösterildiğinde söz konusu olur.
 
Tacir: Tacir ibaresi Yükleten, Gönderilen ve Konşimento Hamili ve yüklerin Alıcısını ifade etmektedir.
 
Mallar: İşbu Konşimentonun ön yüzünde tanımlanan yük anlamına gelecektir.
 
Yorumlama: Asıl metin imkan verdiği ölçüde kullanılan tekil kelimeler çoğullarını, tam tersi de geçerli olacak şekilde, kapsayacaktır.
 
2.ÖNCELİKLİ HÜKÜM
 
Taraflarca, 23 Şubat 1968 tarihli Brüksel’de imzalanan protokolle (bundan sonra Hague Visby/ Visby Kuralları olarak anılacaktır) tashih edilen hüküm ve şartlarının zorunlu olarak uygulanması zorunlu olduğu haller hariç olmak üzere ki bu hallerde iş bu konşimento bu kurallara tabii olacak olup, 25 Ağustos 1924 tarihinde Brüksel’de imzalanan Konşimentolarla İlgili Uluslararası Anlaşma (bundan sonra Hague Kuralları olarak anılacaktır) hükümleri uygulanması kararlaştırılmıştır. Taşınan malların canlı hayvan olması veya yükün güvertede taşınacağının ön yüzde belirtilmesi ve bu şeklide taşınması halinde ne Hague Kuralları ve nede Hague Visby Kuralları uygulanacaktır.
 
İşbu Konşimentoya dahil edilen hiçbir ibare, yukarıda belirtilen anlaşma ve protokol hükümleri ile Taşıyana tanınan hak ve muafiyetlerden vazgeçilmesi, bu anlaşma ve protokollerde yer alan sorumluluklarının arttırılması ve başkaca diğer yasal sorumlulukların sınırlandırıması veya muaf tutulma veya bunlardan korunmaya dair haklardan vazgeçilmesi anlamına gelmeyecektir.
 
Burada belirtilmiş olan sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümler ve bütün diğer hükümler sadece Taşıyanın, Taşıyanın acentelerinin, işçilerinin, gemilerinin, çalışanlarının ve diğer temsilcilerinin lehine değil aynı zamanda mallara yönelik olarak hizmet sunan diğer taşeronların da lehine yorumlanacaktır.
 
 
3. TAŞIYANIN TARİFESİ
 
Taşıyanın, Tarifeye ilişkin olarak uygulanacak hüküm ve şartları işbu Konşimentoya dahil edilmiş bulunmaktadır. Uygulanan tarifenin ilgili hüküm ve şartlarının suretleri talep edilmesi halinde Taşıyandan veya Taşıyanın acentelerinden temin edilebilecektir. İşbu Konşimento ile yürürlükte olan Tarife arasında herhangi bir çelişki olması halinde Konşimentoda belirtilen hüküm ve şartlar esas alınacaktır.
 
4.GARANTİ
 
Tacir işbu konşimentonun hüküm ve şartlarını kabul etmekle; malların mülkiyetine sahip olduğunu veya Malların ve Konşimentonun zilyediliğini elinde bulunduranın yetkisine haiz olduğunu taahhüt eder.     
 
5.YETKİLİ MAHKEME
 
İşbu Konşimento kapsamında Taşıyan aleyhine zuhur edebilecek olan her nevi talepleri Türk Hukuku’ne göre ve Taşıyan ve Tacirin başvurmayı kabul etmiş oldukları yegane inhisari yetkiye sahip İzmir Mahkemelerince çözüme kavuşturulacaktır.
 
6.SORUMLULUK
 
(A)LİMANDAN LİMANA YÜKLEME
 
(i) Taşıyanın mallara ilişkin sorumlulukları malların yükleme limanında gemi küpeştesine kabul edilmesiyle başlayacak ve tahliye limanında geminin küpeştesinden tahliye edilmesiyle sonlanacaktır. Taşıyan her ne şekilde olursa olsun, her nasıl kaynaklanırsa kaynaklansın yükleme limanında geminin küpeştesine kabul edilmeden önce veya tahliye limanında geminin küpeştesinden tahliye edildikten sonra mallara (kendi sorumluluğu veya dolaylı zilyetliğinde olsun olmasın)  gelebilecek her nevi zarardan veya gecikmeden dolayı sorumlu olmayacaktır.
 
(ii) Limandan-Limana taşımanın söz konusu olması halinde ön taşıma, ileri taşıma, dahili taşıma, gemiye yüklenmeden önce veya boşaltıldıktan sonra depolama, malların Konteynerlara yüklenmesi veya Konteynerlardan boşaltılması veya, Konteynerların tedariki Tacir tarafından sağlanmak zorunda olduğu durumda Tacir işbu konşimento ile Taşıyanı kendi nam ve hesabına anlaşma yapmaya yetkili acentesi olarak atamakta olup, Taşıyan söz konusu mallarla ilgili olarak, taşıyan, emanetçi veya her nasıl olursa olsun, hiçbir şekilde kişisel sorumluluğu olmayacaktır.  
 
(iii) Limandan-Limana taşımanın söz konusu olması halinde Taşıyan ön taşımayı, ileri taşımayı dahili taşımayı, malın gemiye yüklenmesinden önce veya tahliye edilmesinden sonra dahili depolanmasını, malların Konteynerlardan boşaltılmasını veya Konteynerlara yüklenmesini veya Konteynerların tedarik edilmesini sağlayacak olup yukarıda belirtildiği üzere Taşıyan Tacirden Tacirin acentesi olarak yaptığı tüm masraflar dahil olmak üzere tüm taşımaya yönelik navlun bedelini talep etmeye yetkili olacaktır. Bu tür ücretler navlun tanımı altında navlun olarak değerlendirilecektir. 
 
(iv) sözleşmenin Limandan-Limana yükleme olmasına bakılmaksızın, herhangi bir yetkili Mahkeme veya Tahkim Heyeti ön taşımaya, nihai taşımaya, dahili taşımaya, dahili depolamaya veya malların elleçlenmesine ilişkin işlemlere yönelik olarak Taşıyanın Esas Yüklenici gibi sorumlu olduğuna karar vermesi durumunda, var ise, Taşıyanın sorumluluğuna ilişkin hükümler aşağıda belirtilen (Kombine taşıma) 6 (B)’nin hüküm ve şartları doğrultusunda tespit edilecektir.
 
B.KOMBİNE TAŞIMA
 
Taşıyan aşağıda maddeler halinde zikredilen boyutlarda olmak üzere kayıp veya zarardan dolayı sorumlu olacak olup, bunun haricinde herhangi bir surette hiçbir sorumluluğu yoktur;
 
(i)Yukarıda belirtilen 6 (A) (i) maddesi doğrultusunda sorumluluk periyodu içerisinde her ne şekilde oluşursa oluşsun, oluşan kayıp veya zararlarla ilgili olarak Taşıyanın sorumluluğu yukarıda belirtilen madde doğrultusunda değerlendirilerek tespit edilecektir.
 
(ii)Yukarıda belirtilen 6 (A) (i) maddesi doğrultusunda sorumluluk periyodu dışında her ne şekilde oluşursa oluşsun, oluşan kayıp veya zararlarla ilgili olarak Taşıyanın sorumluluğu sadece Taşıyanın elleçleme, depolama, ön taşıma veya nihai taşımaya yönelik olarak mallarla ilgili alt sözleşme yapmış olduğu taraftan, bu tip kayıp veya zararlardan dolayı tazmin ettiği meblağlarla sınırlı olacaktır.
 
(iii)Yukarıda belirtilen (ii) alt maddesindeki hükümlere herhangi bir halel getirmeksizin Taşıyan aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlara atfedilebilecek olan nedenlerden dolayı oluşan kayıp veya zararlara yönelik sorumluluktan ari kılınacak olup, bunlar:
 
(a)Tacirin hatalı bir fiili veya ihmali.
 
(b)Tabiatı itibariyle kayba veya bozulmaya maruz kalabilen veya ambalajlanmaması halinde veya uygun ambalajlanmaması halinde zarar görmeye meyilli olan malların yetersiz veya kusurlu olarak ambalajlanması hali.
 
(c)Tacirin veya Tacirin acentesinin talimatlarına uymaktan kaynaklanan zarar veya kayıplar.
 
(d)Malların Tacir tarafından veya Tacirin nam ve hesabına elleçlenmesi, istiflenmesi, yüklenmesi veya boşaltılması.
 
(e)Mallara özgü olan özür.
 
(f)Malların, muhafazaların veya Konteynerların yetersiz olarak işaretlenmesi veya hatalı rakamlar verilmesi.
 
(g)Gerek kısmi olsun, gerekse genel olsun her neyden kaynaklanırsa kaynaklansın grev, lokavt, işin kesintiye uğraması veya işgücündeki sıkıntılar.
 
(h)Herhangi bir üçüncü taraf tarafından neden olunan mallarda oluşan kayıp veya zararlar ve/veya hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs.
 
(i)Her nasıl olursa olsun ve her neden kaynaklanırsa kaynaklansın, söz konusu kayıp veya zararın Taşıyanın ilgili kayıp ve zararı muhtemelen oluşacağını bilerek, kasıtlı olarak neden olduğu veya dikkatsizliğinin neticesinde neden olduğu kayıp veya zararlar olduğu kanıtlanmadığı sürece, mallarda oluşacak olan her nevi kayıp veya zararlar.
 
(iv)Eğer kayıp veya zararın ne zaman oluştuğu kanıtlanamazsa, bu takdirde söz konusu kayıp veya zarar yukarıda belirtilen 6 (A) (i) maddesinin anlamı doğrultusunda Taşıyanın  sorumluluk periyodu dışında gerçekleşmiş olarak kabul edilecektir.
 
C.GENEL HUSUSLAR (hem Limandan-Limana taşımalar ve hem de Kombine Taşıma için uygulanacaktır)
 
(i) Taşıyan, gerek Taşıyanın beyanı nedeniyle veya gerekse Taşıyanın acenteleri veya çalışanlarının beyanı nedeniyle Tacirin uğradığı gecikmelerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıplardan dolayı, hiçbir şart altında sorumlu olmayacaktır.
 
(ii)Taşıyan hiçbir şart altında her nasıl ve her nerede oluşursa oluşsun dolaylı kayıplardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
 
(iii)Tacir tarafından nakledilmek amacıyla Taşıyana teslim edilen bütün mallar bir Konteyner içerisinde taşınacaktır (Konteynerın Taşıyan tarafından temin edilmesi halinde taşınacak olan bu mallar üçüncü taraflara ait mallarla birlikte veya tek başına taşınabilecektir).
 
7.KONTEYNERLAR
 
(i)Tacir ve Taşıyan veya Taşıyanın acentesi güverte altına yükleme konusunda yazılı olarak uzlaşmadığı sürece (gerek malların taşıma işinin organize edilmesi esnasında gerekse bundan önce) Taşıyan daha önceden Yükletene yazılı ihbarda bulunmaksızın Konteynerları güvertenin üzerine yükleme seçeneğine sahip olup, eğer söz konusu mallar bu şekilde taşınacak olursa, bu duruma yönelik olarak Hague Visby Kuralları uygulanacak ve mallar için müşterek avarya katılımı alınacaktır.
 
(ii)Tacir tarafından canlı hayvanların ve sair yükün güvertenin üzerinde taşınmasının talep edilmesi halinde ve işbu Konşimentoda da güvertenin üzerinde taşınacağı ifade edilmesi ve malların bu şekilde taşınması halinde Hague Visby Kuralları uygulanacak olup mallar için müşterek avarya katılımı alınacaktır.
 
(iii)Konteynerların Tacir tarafından temin edilmesi halinde veya Taşıyan tarafından Tacirin kullanımına yönelik olarak Tacire temin edilmesi halinde aşağıda maddeler halinde belirtilen hüküm ve şartlar esas alınacak olup, bunlar:
 
(a)Yükleten, herhangi bir Konteynerı kullanmadan önce Konteynerın temiz, sağlam ve yüklemekte olduğu yük tipine uygun olup olmadığını denetleyecek ve Konteynerı kullanmadan önce kendi amaçlarına uygun olmayan Konteynerı reddetme hakkına sahip olacaktır.
 
(b)Malların ambalajlanması veya Konteynerlar içerisine istiflenmesinden veya malların Konteyner taşımacılığına uygun olmamasından gerek doğrudan veya gerekse dolaylı olarak oluşan kayıp ve zararlardan Taşıyan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 
(c)Tacir malların ambalajlanmasından ve/veya malların Konteynerlar içerisine istif edilmesinden veya malların Konteyner için uygunsuz olmasından kaynaklanan herhangi bir kişinin yaralanmasından veya mallarda veya mülkiyette oluşan kayıp veya zararlardan dolayı Taşıyan hiçbir surette sorumlu olmayacak olup Tacir bu şekilde kayıp veya zararların olması halinde Taşıyanı söz konusu bu zarar veya kayıplardan dolayı tazmin edeceği hususunu beyan ve taahhüt etmektedir.
 
(d)Tacir ayrıca işaretleme ve numaralamadan kaynaklanan hatalar veya eksiklik nedeniyle veya Konteynerların veya Konteynerların içeriğinin tanımlanması nedeniyle maruz kalınabilecek olan her nevi ilave masraflara, cezalara, vergi, resim ve harçlara karşı Taşıyanı tazmin etmeyi taahhüt etmektedir..
 
(iv)Taşıyan tarafından Tacirin nam ve hesabına atanan herhangi bir acenteye bir Konteynerın tedarik edilmesi halinde, Taşıyanın özen eksikliğine atfedilmediği sürece hiçbir surette Konteynerların uygunsuzluğu veya özrü nedeniyle mallarda oluşan zarar veya kayıplardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
 
(v)Taşıyan dilediği anda Konteynerları açmaya ve Konteynerların içeriğini denetlemeye yetkili olup ancak buna mecbur değildir. Eğer herhangi bir Konteynerın içindeki malın ilave masrafa maruz kalmaksızın veya Konteyner veya Konteynerın içeriğiyle ilgili bir tedbir alınmaksızın güvenle veya uygun bir şekilde taşınamayacak olması söz konusu olursa bu taktirde Taşıyan ilgili bu taşımadan vazgeçebilecek veya gerekli tedbirleri alabilecek ve/veya taşımaya devam etmek için makul ölçüde olan ilave masrafları karşılayacak veya söz konusu malları kıyıda veya denizde açıkta veya örtülü bir şekilde herhangi bir yerde depolayabilecek ve hal böyle iken iş bu konşimento altında teslimat gerçekleşmiş kabul edilecektir. Tacir Taşıyanın bu şekilde herhangi bir ilave masrafa maruz kalması halinde Taşıyanın maruz kaldığı bu ilave masrafları tazmin edecektir.
 
(vi)Yukarıda 7 (iii) maddesi doğrultusunda tedarik edilen Konteynerların Gönderilen veya Alıcının binalarında boşaltılması halinde, Alıcı veya Gönderilen boş Konteynerların temiz ve kullanılabilir bir durumda ve her türlü yükün taşımasına uygun bir vaziyette boşaltma limanı veya teslim edilme yerine veya Taşıyan tarafından belirtilmiş olan bir başka yere, belirtilmiş olan zaman içerisinde geri getirmekten sorumlu olacaktır. Eğer Konteyner Taşıyan tarafından belirtilen süre içerisinde iade edilmezse, konteynerin iade edilmemesinden dolayı oluşacak demuraj kayıp ve masraflardan Tacir sorumlu olacaktır.
 
(vii) Tacir kendisinin, çalışanlarının veya acentesinin eylemleri veya ihmalleri nedeniyle malların Konteynera yüklenmesi veya istiflenmesi veya Konteynerın kullanılması sebebiyle, ancak bu sebeplerle sınırlı kalmayarak, doğrudan veya dolaylı olarak Konteynerın uğrayabileceği kayıp ve hasarlar için Taşıyanı tazmin etmeyi kabul eder.  
 
(viii)Taşıyan Tacir için veya herhangi bir başka taraf için mal ile yüklenmemiş olan boş Konteynerları nakletmeyi kabul ederse, söz konusu bu taşıma için işbu Konşimentonun hüküm ve maddeleri doğrultusunda işlem yapılacak olup bu tür bir taşıma için resmi bir Konşimento tanzim edilmeyecektir.
 
(ix)Taşıyan hiçbir şekilde gerek kendisine ait olan veya gerekse kiralanan soğutuculu Konteynerların veya treylerlerin çalışmasından dolayı sorumlu olmayacaktır.
 
8. REHİN HAKKI
 
(i)Taşıyan, Taşıyanın yardımcı şahısları veya acenteleri bütün navlun ücretleri için (ki buna 12. madde doğrultusunda belirtilen ve ödenecek olan ilave navlun ücreti de dahil bulunmaktadır), primaj, ölü navlun, demuraj, Konteyner demurajı ve depolama masrafları için, alıkoyma masrafları için, kurtarma masrafları ve genel avarya katılımları için ve her nevi diğer masraf ve giderler için, madde 12(iii) ve 13(e)’de belirtilen (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) konular ve Tacirin mallarına yönelik olarak ve uygulanacak olan rehnin icrasıyla ilgili zuhur eden masraflar ve giderlere yönelik olarak ve yasal giderler de dahil olmak üzere oluşan masraflar için Tacirin malları üzerinde bir rehin hakkına ve Tacirin mallarını özel veya kamusal müzayede ile satmak hakkına sahiptir. Taşıyanın yukarıda belirtilen haklarına herhangi bir halel getirmeksizin Taşıyan, yukarıda belirtilen masraflar gerek ön taşıma, nihai taşıma ve/veya iç taşıma ile ve/veya depolama ile ilgili olsun, Tacirin Taşıyanı bu tür taşıma ve depolama işlemleri için Taşıyanı acentesi olarak ataması durumunda dahi Tacirin malları üzerinde rehin hakkını elinde bulunduracaktır. İşbu maddede belirtilen hiçbir husus, Taşıyanın Tacirden kendisine borçlanılan meblağ ile Taşıyan tarafından işbu madde doğrultusunda belirtilen hakların kullanımı nedeniyle alınan meblağ arasındaki farkı tahsil etmesini engellemeyecektir.
 
(ii) Yukarıda belirtilen genel hususlara herhangi bir halel getirmeksizin, mallara ilişkin mülkiyet hakkı Konşimentonun ciro edilenine veya işbu Konşimentoda gösterilmiş olan Gönderilene geçmiş olsa dahi, Taşıyan, sahip olduğu rehin hakkını kullanmış olup olmasına bakılmaksızın, aşağıda belirtilen haklara sahip olacaktır:
 
(a) Yükletenden veya namına ve hesabına malların yüklenmesi talimatı verilen kişiden (bundan sonra “asil” olarak anılacaktır) navlunu, ölü navlunu, masrafları (depolama, boşaltma veya alı koymayla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın) giderleri, primajı, genel avarya katılımını veya işbu Konşimento doğrultusunda ödenmesi gereken demurajı (konşimentonun ön yüzünde navlun/masrafların ödendiğine veya varış yerinde ödeneceğine dair bir ibarenin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın) tahsil etmeye,
 
(b) Gönderilen/Alıcı tarafın tesislerine teslim edilen Konteynerın kayıp/zayii olması gibi sebeplerle veya Madde 7(v)’de belirtilen süre içerisinde tahliye limanına veya teslim edilme yerine getirilmemesi hallerinde Konteynerin ikame bedelini ve/veya konteynerin bu şekilde getirilmemesinden dolayı olulşabilecek doğrudan zararları, ve/veya Taşıyanın, Konteyner Gönderilen/Alıcıya göndermesinden sonra bunların Gönderilen/Alıcı veya bunların acenteleri veya yardımcı şahıslarından kaynaklanan bir sebeple olup olmadığına bakılmaksızın, hasarlanması sebebi ile oluşabilecek tamir masraflarını Malların Yükleteninden veya asilden tahsil etmeye,
Konteynerın kiralanan bir Konteyner olması halinde bu taktirde söz konusu Konteynerın ikame bedeli, kira sözleşmesinde belirtilen Konteynerın değerine eşit olacaktır.
 
(c) Malların Yükleteni veya asilden yukarıdaki 12 (iii) maddesi doğrultusunda belirtilen her nevi vergileri, resimleri, harçları, cezaları, giderleri, kayıpları veya zararları tahsil etmeye.
 
 
9. ÇATMADA MÜŞTEREK SORUMLULUK KLOZU
 
Eğer gemi, diğer bir gemi ile diğer geminin ihmali ve taşıyan geminin idaresi ve seyirinde Kaptanın, Denizcilerin, pilot veya Taşıyanın yardımcı şahıslarının hareketi, ihmali, ya da temerrüdü sebebi ile çatıştığı takdirde, bu Konşimentoya göre taşınmakta olan Malların Maliki, mallarının uğradığı hasar ve zararlarından dolayı diğer gemi veya Maliklerini sorumlu tutarak talep edebileceği sorumluluk miktarı kadar bedeli, bu miktarın mal Malikine diğer gemi veya Maliklerince takas-mahsup edilmiş veya doğrudan ödenmiş veya bir şekilde telafi edilmiş olması şartına bağlı olarak, diğer gemi veya Maliklerinin Taşıyanı sorumlu tutarak talep etmesi halinde, söz konusu miktar kadar Taşıyanı tazmin edecektir. Yukarıda belirtilen hükümler aynı zamanda, gemi Maliklerinin Operatörlerinin veya gemi veya gemilerden vey çarpışmaya karışanlar haricindeki gemi ve nesnelerinden sorumlu olan şahıslar için de söz konusu sorumlu olan kişilerin herhangi bir çarpma veya çatmaya yönelik kusurlu olmaları halinde de uygulanacaktır.
 
NEW JASON MADDESİ SAVAŞ RİSKLERİ HÜKÜMLERİ 1 VE 2 işbu konşimentoya dahil edilmiş olarak kabul edilmektedir.
 
10.MÜŞTEREK AVARYA VE KURTARMA
 
(a)Müşterek avarya 1974 tarihli York-Antwerp Kuralları doğrultusunda ödenecek olup Taşıyan tarafından seçilen limana veya yere göre hesaplanacaktır.
 
(b) Seyahatin başlangıcının öncesinde veya sonrasında, Taşıyanın ihmali olup olmadığına bakılmaksızın, her ne sebepe olursa olsun Taşıyanın kendisinden ve sonuçlarından sözleşme veya yasal olarak veya herhangi bir şekilde sorumlu olmadığı bir tehlike, hasar veya felaketin söz konusu olması halinde mallar veya Tacir, Taşıyana Müşterek Avarya kapsamına giren yapılan fedakarlıklar, masraflar ve kayıplar için Müşterek Avarya katılım payını ve ayrıca kurtarma ve yardım ücretlerini ve benzeri özel masrafları ödeyecektir.
 
(c)Eğer kurtaran gemi Taşıyanın mülkiyeti altındaysa veya kurtaran gemiyi Taşıyan işletiyorsa, bu takdirde söz konusu bu kurtaran gemi veya gemiler sanki yabancılara aitmiş gibi kurtarma ücreti tam olarak ödenecektir. Taşıyanın veya Taşıyanın acentelerinin kurtarmaya ve özel masraflara yönelik olarak yeterli olduğunu tahmin ettikleri katkı payı Mallardan, Yükletenden, Gönderilenden, ve/veya Malların Malikleri tarafından, Malların tesliminden önce Taşıyana ödenecektir.
 
11.İHBAR VE TESLİM
 
(1)İşbu sözleşmede Malların varışına ilişkin taraflara ihbarda bulunulacak tarafların belirtilmiş olması hususu sadece Taşıyanın bilgisine yönelik olup, bildirimde bulunulmaması Taşıyanı herhangi bir sorumluluk altına sokamayacak olup ancak Taciri sorumluluktan kurtarmayacaktır.
 
(2)İşbu Konşimentoya dayanılarak yapılan taşıma Limandan-Limana bir taşıma ise bu takdirde Taşıyan, daha önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın dilediği bir günde ve dilediği bir zamanda söz konusu Malları herhangi bir iskele, tahliye amaçlı deniz aracı veya bir yere bırakabilecek olup, bu şekilde tahliye edilen Mallara ilişkin Taşıyanın sorumluluğu (eğer varsa), ilgili ülkenin gümrük mevzuatı ne olursa olsun, sona erecek olup, bu hususa ilişkin bütün ödenmesi gereken vergiler, resimler,  harçlar ve diğer masraflara yönelik olarak Taşıyanın sorumluluğu olmayacaktır.
 
Tacir tahliyeyi müteakip Malları teslim alacaktır. Tacirin yukarıda belirtildiği üzere söz konusu Malları teslim almaması nedeniyle maruz kalınan bütün masraflar Tacirin hesabına tahakkuk ettirilecektir.
 
(3)İşbu Konşimentoya dayanılarak yapılan taşıma Kombine Taşıma ise bu takdirde Tacir Taşıyanın yürürlükte bulunan tarifesinde belirtilen süre içerisinde Malları teslim alacaktır (3. maddeye bakınız).
 
(4)Eğer Malların veya Malların herhangi bir bölümü Tacir tarafından Taşıyanın belirttiği yer ve tarihte teslim alınmazsa, bu taktirde söz konusu bu taşıma Konşimentoya dayanılarak yapılan ister Limandan-Limana bir taşıma olsun, isterse Kombine Taşıma olsun, Tacir daha önceden bildirimde-ihbarda bulunmaksızın Malları boşaltabilecek veya Konteynerlar içerisine istiflenmişse söz konusu bu Malları Konteynerdan çıkarabilecek ve/veya ilgili Malları karada, denizde, açık olarak veya üzeri kapalı olarak yegane riski Tacire ait olmak üzere depolayabilecektir. Malların yukarıda belirtildiği şekilde depolanması hali söz konusu olduğunda Malların uygun bir şekilde teslim edildiği anlamına gelecek olup, söz konusu bu Mallara ilişkin Taşıyanın sorumluluğu artık kalmayacak ve bu tip bir depolamadan kaynaklanan masraflar (eğer Taşıyan tarafından veya Taşıyanın herhangi bir acentesi veya yardımcı şahsı tarafından ödendiyse veya ödenecekse) Tacir tarafından talep edildiği anda derhal Taşıyana ödenecektir.
 
(5)Eğer Tacir yukarıda belirtilen (2) veya (3). alt maddeler doğrultusunda söz konusu Malları 30 gün içerisinde teslim almazsa veya eğer Taşıyanın kanaatine göre söz konu Mallar muhtemelen bozulacaksa, çürüyecekse, değersiz hale gelecekse veya gerek depolama veya gerekse sair nedenlerden dolayı değerinin üzerinde masraf gerektirecekse, söz konusu bu taşıma ister Limandan-Limana yapılan bir taşıma olsun, isterse Kombine Taşıma olsun, Taşıyan Tacir aleyhine sahip olabileceği haklarına herhangi bir halel gelmeksizin ihbarda bulunmaksızın ve hiçbir sorumluluk taşımaksızın söz konusu bu Malları satabilecek veya sair şekillerde elden çıkarabilecek olup, bu satıştan elde edilen gelirler bu Konşimento ile ilgili olarak Tacir tarafından Taşıyana borçlanılan meblağlardan tenzil edilecektir.
 
12.NAVLUN VE ÜCRETLER
 
(i)Mallar taşıma için teslim alındığında mallar ve/veya gemi kayıp olsun veya olmasın mallara ilişkin navlun ücreti hak edilmiş olarak kabul edilecek ve ödenecektir. Navlun ücretiyle birlikte ilgili sair ücretler Taşıyana yükleme limanında (aksi belirtilmediği sürece) geminin kalkışı esnasında talep edilecek olan konvertibl bir para biriminin gemi kalkış saatinde Türkiye’deki döviz kuru üzerinden hesaplanarak ödenecektir.
 
(ii) Ödeme vadesini müteakip ödenmemiş olan meblağlar ve primaj üzerine faiz tahakkuk ettirilecektir. İşbu sözleşme doğrultusunda ödenmesi gereken navlun ücreti Yükleten tarafından Taşıyana teslim edilen mallara ilişkin detaylar esas alınarak hesaplanacaktır. Taşıyan dilediği her an için malları açmaya ve yeniden tartmaya veya yeniden ölçmeye veya yeniden değerlendirmeye yetkili olup, eğer Yükleten tarafından belirtilen ağırlık veya ölçü veya değerin hatalı olduğu tespit edilirse bu takdirde navlun ücreti, Tacir tarafından yeniden tartım veya yeniden ölçümle ilgili olarak zuhur eden masraflarla birlikte bu fazla ağırlık veya ölçü veya değer üzerinden ödenecek olup, yukarıda belirtilen yeniden ölçüm, yeniden tartım veya yeniden değerlendirme masrafları da navlun ücreti olarak kabul edilecektir. Eğer Taşıyan tarafından talep edilirse Tacir derhal mallarla ilgili faturayı veya faturanın doğru bir suretini Taşıyana teslim edecektir.
 
(iii)Tacir limanın, gümrüğün ve diğer yetkili makamların bütün yönetmeliklerine ve gereksinimlerine uyacak olup, mallarla ilgili olarak veya mallara ilişkin Taşıyan/Gemi ile ilgili olarak içeriği her ne olursa olsun tahakkuk ettirilen her nevi vergi, resim, ceza, masraftan kayıptan veya zarardan dolayı sorumlu olacaktır. Malların, boşaltma limanındaki gümrüğün hüküm ve şartlarına veya diğer deüzenlemelere uymaması halinde ve liman, gümrük veya diğer yetkili makamlar tarafından malların girişinin reddedilmesi halinde Taşıyan, söz konusu bu malları yegane riski ve masrafı Tacire ait olmak üzere yükleme limanına geri getirmeye veya geri yüklemeye yetkili olacaktır. Taşıyan gerek ihmalden gerekse sair nedenlerden kaynaklansın söz konusu malların yukarıda belirtilen bu yönetmeliklere veya gereksinimlere uymamasından kaynaklanan masrafları tahsil etmeye yetkili olacaktır.
 
(iv)Tacir ayrıca Taşıyandan temin edilebilecek olan tarife doğrultusunda olmak üzere günlük olarak tahakkuk edecek olan Konteynerlarla ilgili bütün depolama ücretlerinden ve demuraj ücretlerinden (burada tanımlandığı üzere) sorumlu olacaktır.
 
13. BLOKAJ, GECİKME VE BU GİBİ HUSUSLARIN SÖZ KONUSU OLMASI HALİNDE NAKLİYECİNİN SORUMLULUĞU
 
Savaş, husumet, grev, limanda sıkışıklık, lokavt, işi durdurma, sivil ayaklanmalar, karantina, buz fırtınası ve her ne sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın Taşıyanın kontrolünün ötesinde olan (gerek fiili olarak tahakkuk etsin, gerekse tehdit kabilinde olsun, gerek seyahatin başlangıcı itibariyle var olan/olamayan veya beklenen/beklenmeyen bir tehlike olsun) bu gibi durumlarda Kaptanın veya Taşıyanın kanaatine göre (ki hem Kaptanın ve hem de Taşıyanın kararı taraflar adına hukuken bağlayıcı ve mutlak bir hüküm teşkil edecektir) geminin  kaybıyla veya gemiye el konulması riskiyle veya yüke el konulması riskiyle sonuçlanabilecek olan olayların söz konusu olması halinde, veya geminin gelecekteki işleri de dâhil olmak üzere gemi çıkarlarını muhtemelen tehlikeye atacak olan ve/veya gerek gecikme nedeniyle gerekse sair nedenlerle yükü tehlikeye atacak olan veya her ne sebepten olursa olsun seyahate devam etmeyi güvensiz kılan olayların olması veya olabilme ihtimalinin söz konusu olması halinde Taşıyan, aşağıda maddeler halinde belirtilen haklara sahip olacak olup, bunlar:
 
(a)Taşıyan takdiri kendisine ait olmak üzere dilediği uygun bir limana gidebilecek ve malları tahliye edebilecektir.
 
(b)Malları yüklendikleri ülkeye geri götürebilecek ve orada tahliye edebilecektir.
 
(c)Malları geminin güvertesinde tutabilecek ve/veya malları aynı gemiyle veya herhangi bir başka ikame gemiyle orijinal tahliye limanına götürebilecek olup, burada yegane riski ve ekspertizi Yükleten/Gönderilen ve/veya Malların Malikine ait olmak üzere malları tahliye edebilecektir.
 
(d)Taşıyanın mutlak takdir yetkisi dahilinde olmak üzere malları kendisinin belirleyeceği uygun bir yere karayoluyla götürebilecek ve malları Konteynerdan tahliye edebilecektir.
Malların bu maddede belirtildiği üzere gemiden veya Konteynerdan tahliye edilmesini müteakiben mallara ilişkin bütün risk ve masraflar Tacire ait olacak ve Taşıyanın yukarıda belirtildiği üzere söz konusu malı bu şekilde tahliye etmiş olması hali, Taşıyanın işbu sözleşme muvacehesince mükellefiyetlerini tam olarak yerine getirdiği anlamına gelecektir. Taşıyan, Kaptan veya acenteler ilgili malların bu şekildeki tahliyesine ilişkin olarak bilinmesi halinde Tacire ihbarda bulunacaklardır.
 
(e)Tüm navlun ve sair ücretler işbu sözleşmede belirtildiği üzere hak edilmiş olarak kabul edilecek ve Taşıyan yukarıdaki maddeler halinde zikredilen hususları gerçekleştiriyorken maruz kalınan bütün ekstra masrafları almaya (navlun ücretleri ve sair ücretlerle birlikte) ve mallar üzerinde ipotek tesis etmeye hak kazanacaktır. Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin söz konusu olması halinde Taşıyan, faiz maliyetlerini temsil eden ilave maliyetleri (ki buna ilave sigorta giderleri ve yakıt giderleri de dâhil olup sadece bununla sınırlı olmayacaktır) tahsil edebilecektir.
 
14.TAŞIYAN VE DİĞER KİŞİLERİN BELİRLİ HAKLARI VE MUAFİYETLERİ
 
(1)Taşıyan taşıma işleminin gerek bütünü veya gerekse herhangi bir bölümü konusunda alt sözleşme yapmaya yetkili olacaktır.
 
(2)Tacir, Taşıyan hariç olmak üzere hiçbir şekilde Taşıyanın çalışanları veya acenteleri, herhangi bir yardımcı şahsı ve bu yardımcı şahsın çalışanları ve acenteleri ve gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak taşıma işleminin kısmen veya tamamen verildiği taraflar aleyhine ve herhangi bir kişi veya gemi aleyhine hiçbir surette Mallarla veya taşıma işiyle ilgili olarak herhangi bir hak talebinde veya iddiada bulunmayacak olup, bu şekilde herhangi bir hak talebi veya iddianın söz konusu olması halinde Tacir, ilgili bu hak talebi ve iddianın bütün sonuçlarına ilişkin olarak Taşıyanı zarardan ari kılacaktır. Yukarıda belirtilen konulara halel getirmemek koşuluyla bu tür kişi veya gemiler iş bu sözleşmede belirtilen ve Taşıyanın yararına olan tüm hükümleri kendi yararınaymış gibi uygulayabilecek ve Taşıyan bu sözleşmeyi kabul etmekle bu kişilerin veya gemilerin acentesi veya vekili gibi hareket edecek ve bu kişi veya gemiler bu sözleşmenin bir tarafı gibi kabul edilecektir. 
 
(3)İlgili hak iddiası veya sorumluluk işbu Konşimento muvacehesince Taşıyanın sorumluluğunu geçmesi halinde Tacir, ilgili Malların taşınmasından kaynaklanan her nevi hak iddiası veya sorumluluğa karşı (ve bunlarla ilgili her nevi masrafa karşı) Taşıyanı zarardan ari kılacaktır.
 
(4)İşbu Konşimentoda belirtilen Taşıyanın hakları ve sorumluluğun sınırlandırılması, Taşıyan aleyhine ister sözleşmeden ister haksız fiilden kaynaklansın herhangi bir yasal takipte uygulanacaktır.
 
15.TEHLİKELİ MADDELER
Taşıyana, alt Taşıyana, Kaptana veya geminin acentesine daha önceden yazılı bir deklarasyon sertifikası verilmediği sürece tehlikeli içeriğe haiz malların ve radyoaktif materyallerin taşınması talep edilmemelidir. Yukarıda belirtilen söz konusu bu yazılı deklarasyon sertifikasında aşağıda maddeler halinde zikredilen hususlar beyan edilecek olup, bunlar:
 
(a)Malların ve mümkün olabilmesi halinde Konteynerların, düz treylerlerin ve bu gibi unsurların yeterince ambalajlandığı hususu;
 
(b)Malların doğru teknik adı ve sınıfı.
 
Yukarıda belirtilen hususa yönelik olarak Taşıyandan sevkiyata rıza gösteren özel bir istif talimatı da alınmak zorundadır. Yukarıda belirtilen hüküm ve şartlara uyulmamasından kaynaklanan her nevi zarar veya kayba karşı Tacir sorumlu olacaktır.
 
 
16.DENİZ YOLUYLA TAŞIMACILIĞIN İÇERİĞİ
 
Burada akdedilen deniz yoluyla taşımacılık gerek sözleşmede adı belirtilsin, gerekse belirtilmesin geleneksel veya bildirilen uğrak limanını içerecek olup, aynı zamanda belirtilen her zamanki mutat rotayı veya bunun aksine herhangi bir başka rotayı içerebilecek olup, gemi direkt veya geleneksel rotadan saparak orijinal limana geri dönebilecek, bunu yaparken kanal, boğaz ve her tür suyolunu tercih edebilecektir. Gemi mevcut seferine yönelik olarak veya daha önceki bir sefer veya müteakip bir sefer için dilediği herhangi bir limana uğrayabilecektir. İster programlanmış olsun, isterse programlanmamış olsun gemi herhangi bir uğrak limanına veya limanlarına uğramayabilecek veya aynı limana birden fazla kez uğramayabilecektir. Gemi yükleme esnasında gerek içeriği bilinen veya gerekse bilinmeyen malları yüklemeden önce oluşacak olan hususlara yönelik olarak ve gerek yolcular bindirildikten veya gerekse mallar yüklendikten sonra pusulaları ayarlayabilecek, kuru havuza yönelik işlemler yapabilecek, tamirat amacıyla iskeleye gidebilecek, gaz arıtımı yapabilecek, temizlik yapabilecek veya benzeri tedbirler alabilecek, deneme seyahatleri veya test seyahati gerçekleştirebilecek, yakıt alabilecek, yolcu veya tayfaları, işçileri veya diğer kişileri indirebilecek veya bindirebilecek, limanda kalabilecek, pilotlu veya pilotsuz denize açılabilecek, yedeğinde gemi taşıyabilecek (yedeğine gemi alabilecek)  veya yedekte taşınabilecek, can veya mal kurtarmaya teşebbüs edebilecek olup, yukarıda belirtilen hususlara yönelik olarak yapılan her şey bu taşımacılığa yönelik sözleşme şartları içerisinde gerçekleştirilmiş olarak kabul edilecektir. Taşıyan malların geç varması sebebiyle Tacir tarafından maruz kalınan herhangi bir kayıptan dolayı sorumlu olmayacaktır.
 
17.PERFORMANSI ETKİLEYEN HUSUSLAR
 
(1)Eğer taşıma esnasında, söz konusu taşıma her ne şekilde ve her ne zaman olursa olsun herhangi bir engelden, riskten, gecikmeden, zorluktan veya her nevi bir dezavantajdan dolayı (ki buna Malların durumu da dâhildir) muhtemelen olumsuz yönde etkilenecek olursa (söz konusu taşıma ister başlamış olsun, isterse başlamamış olsun) bu taktirde Taşıyan aşağıdaki hususlarda yetkili olacak olup, bunlar:
 
(a)Taşıyan Tacire daha önceden ihbarda bulunmaksızın Malları veya Malların herhangi bir bölümünü Tacir tarafından alınmak üzere Taşıyanın güvenli ve uygun olarak telakki ettiği herhangi bir yere bırakabilecek olup, Taşıyanın söz konusu bu Malları bu şekilde bırakması ile bu Mallara ilişkin sorumluluğu sona erecektir.
 
(b)Taşıyanın yukarıda (a) maddesinde belirtilen taşımadan vazgeçme hakkına herhangi bir halel getirmeksizin Taşıyan taşıma işine devam edebilecektir. Her halükarda Taşıyan taşıma işlemine yönelik olarak alınan Mallara yönelik tam ücretlere hak kazanacak olup, Tacir yukarıda belirtilen şartlardan kaynaklanan ilave masrafları ödeyecektir.
 
(2)Taşıyanın Mallara ilişkin sorumluluğu herhangi bir hükümet veya yetkili makamı tarafından veya ilgili yetkili makam veya hükümet makamı adına görev yapan herhangi bir kişi tarafından verilen talimatlar veya tavsiyeler doğrultusunda Malların teslim edilmesini veya sair şekillerde elden çıkarılmasını müteakip kalmayacaktır.
 
18.GEMİNİN İKAME EDİLMESİ, AKTARMA VE İLERİ TAŞIMA
 
Taşıyanın veya Kaptanın malın sevk edildiği noktada geminin malları tahliye etmesini uygun görmemesi halinde veya mallar geminin boşaltma yapamayacağını düşündüğü bir limana taşınmakta ise Taşıyan veya Kaptan herhangi bir ihbarda bulunmaksızın gerek malların hepsini veya gerekse bir kısmını, orijinal yükleme limanında veya herhangi bir başka yerde seyahatin normal rotası dışında olsa bile aktarabilecek ve malları herhangi bir gemi veya gemilerle veya gerek Taşıyan tarafından veya gerekse başkaları tarafından işletilen herhangi bir deniz taşıtı ile veya kara yoluyla veya hava yoluyla veya sair şekillerde varacağı limana gönderebilecektir. Yukarıda belirtilen herhangi bir yük aktarması veya bir başka gemi ile taşımaya yönelik düzenlemeleri yapıyorken, Taşıyan Tacirin taşıma acentesi olarak kabul edilecek olup bu hususa müteallik herhangi bir şekilde herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır. Herhangi bir aktarması veya ileri taşıma acentesi tarafından gerçekleştirilen taşıma işlemleri, o esnada Taşıyan tarafından kullanılan sevkiyat dokümanları, sözleşmeler, navlun belgeleri, Konşimentoda belirtilen hüküm ve şartlar esas alınarak gerçekleştirilecek olup, bunlarda belirtilen hüküm ve şartlar Tacir için işbu Konşimentoda belirtilen hüküm ve şartlara göre daha az elverişli olsa dahi bu hüküm ve şartlar esas alınacaktır. Aktarma için beklerken veya aktarma sırasında mallar, masrafı mal sahibi tarafından karşılanmak üzere karada veya denizde depolanabilecek olup bu hususa müteallik olarak Taşıyan veya Taşıyanın acentesi gemiden malların tahliyesini müteakip her nasıl oluşursa oluşsun her nevi kayıp veya zararlara yönelik olarak sorumlu olmayacak olup, buna söz konusu mallar Taşıyanın veya acentesinin gözetimi altında iken bile veya Taşıyana veya acentesine ait herhangi bir depolama deniz taşıtına konulsa bile oluşan kayıp ve zararlar dahil olacaktır. Taşıyan yükün aktarılmasına yönelik olarak ilgili gemiyi bekliyorken taşıma işlemini geciktirebilecektir. Bu hususa müteallik Taşıyanın sorumluluğu kendisi tarafından sahip olunan gemiler tarafından gerçekleştirilen taşıma bölümü ile sınırlı olacak olup, Taşıyan hiçbir surette bütün navlun ücreti kendisi tarafından tahsil edilmiş olsa bile taşımanın herhangi bir aşaması esnasında ortaya çıkan kayıp veya zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir.
 
19. SEÇME HAKKI
 
Opsiyonel mallara yönelik tahliye limanı, geminin tahliye limanına varmasından 48 saatten daha geç olmamak üzere opsiyonda adı belirtilen ilk opsiyonel limanda geminin acentesine bildirilmek zorunda olup, söz konusu bu deklarasyona uyulmaması halinde Taşıyan ilk veya herhangi bir opsiyonel limanda malları tahliye edecek ve bu şekilde Taşıyanın söz konusu malları tahliye etmesi ile taşıma işlemi sözleşme doğrultusunda tam olarak gerçekleştirilmiş olarak kabul edilecektir. Opsiyon iş bu konşimento belirtilmiş olan tüm mallar için verilmelidir.
 
20.TAŞIYANIN TASFİYE HAKKI
 
İşbu sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen hüküm ve şartlara halel gelmemek şartıyla, eğer mallar tahliye tarihinden itibaren 21 gün içerisinde (veya zayi olabilir malların söz konusu olması halinde tahliye tarihinden itibaren 2 gün içerisinde) Tacir tarafından teslim alınmaması durumunda, Taşıyan Tacire ihbarda bulunmaksızın söz konusu malları yetkili makamlara teslim etmeye veya ilgili kişinin nam ve hesabına olmak üzere söz konusu malları kelepir olarak satmaya yetkili bulunmaktadır. Taşıyan takdiri kendisine ait olmak üzere, bu hakkını söz konusu malların satışından veya açık arttırılmasından (ki bundan komisyon tenzil edilecektir) elde edilecek olan değerin ödenmemiş olan depolama veya benzeri masraflardan daha az olacağına kanaat getirmesi halinde kullanabilecektir.
 
21.MALLARIN TANIMI
 
Taşıyan tarafından Malların ağırlığı, içeriği, ölçümü, miktarı, kalitesi, tanımlanması, durumu, işaretleri, numaraları veya değeri konusunda hiçbir beyan veya taahhütte bulunulmamakta olup, Taşıyan yukarıda belirtilen bu tip tanımlama veya detaylara ilişkin olarak hiçbir şekilde herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 
 
22. ISI KONTROLLÜ YÜK
 
(1)Taşıyan daha önceden içeriği ve gereksinim duyulan sıcaklık aralığına ilişkin olarak yazılı bildirimde bulunulmayan sıcaklık kontrolü gerektiren herhangi bir Malı sevk etmeyeceği hususunu beyan ve taahhüt etmekte olup, eğer ısı kontrollü Konteyner kullanılacak ise Konteyner taşınmak üzere Taşıyana teslim edilmeden önce Tacir veya Tacirin nam ve hesabına Mallarla doldurulması halinde Tacir, Konteynerın yüklemeye uygun bir şekilde önceden soğutulmasını, Malların Konteynera uygun bir şekilde konulmasını ve termostatik kontrollerin yapılması hususlarını üstlenmektedir. Yukarıda belirtilen gereksinimlere uyulmaması durumunda Taşıyan bu şekilde gereksinimlere uyulmamış olmasından kaynaklanan zarar veya kayıplardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
 
(2)Taşıyan güvertede Konteynerlar prize takılıyken soğutma sistemlerine elektrik getireceği hususunu ve Tacir tarafından işbu Konşimentoda tanımlanan muayyen sıcaklık aralık limitinde termostatik kontrolleri yapacağı ve ayarlayacağı hususunu üstlenmektedir.
 
(3)Taşıyannin yukarıda belirtilen 2. maddedeki hüküm ve şartlara uyulması koşuluyla ve soğutulan Konteynerları etkin bir şekilde tutabilmek amacıyla Taşıyannin taşıma işleminin başlangıcından önce gerekli özeni göstermiş olması şartıyla Taşıyan sıcaklık kontrol eden makinelerin, tesislerin, kurulumların veya Konteyner içerisindeki herhangi bir aparatın arızasından, kırılmasından, soğukluk kontrolü işlemini durdurmasından kaynaklanan mallarda oluşan hasar veya kayıplarından dolayı sorumlu olmayacaktır.
 
(4)Taşıyan hiçbir surette soğutulan Konteynerları etkin bir şekilde tutabilmek için herhangi bir tamirat işlemi yapmaya mecbur olmayacaktır.
 
23.SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
 
Taşıyannin işbu taşıma sözleşmesinden doğan parasal sorumluluk sınırı Hague/Hague-Visby Kuralları doğrultusunda (hangisi uygulanabilir nitelikte ise) belirtilen sorumluluk sınırlarını aşmayacaktır. Ambalajın sınırlanmasına yönelik uygulanacak olan birim Konşimentoda belirtilen Konteyner sayısı ile sınırlı olacaktır.
 
24.SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
 
Taşıyanın hiçbir çalışanı veya acentesi sözleşmede yapılacak olan herhangi bir ferağ veya değişikliğin yazılı olarak yapılmadığı sürece ve özellikle bu yönde Taşıyan tarafından yazılı olarak yetkilendirilmediği veya belirtilmediği sürece, hiçbir surette işbu sözleşmenin hüküm veya şartlarının herhangi birisini değiştirme veya herhangi birinden ferağda bulunma yönünde bir yetkiye sahip değildir.
 
25. BOŞALTMA MASRAFLARI
 
Mallar her türlü şart altında Tacir tarafından değil de tekne sahibi tarafından boşaltılacaktır. Yükün tahliyesini müteakip zuhur edecek olan bütün boşaltma masrafları ilgili liman gümrüğünün aksi yönde hüküm ve şartları olsa bile rıhtıma boşaltma, sürtaks (antrepo vergileri), boşaltma işine ilişkin elleçleme, fazla mesai, puantaj, rıhtım ücretleri, iskele kullanım ücretleri, depolama ve bu gibi unsurlarda dâhil olmak üzere Tacir tarafından malların teslimi karşılığında ödenecek olup layterle taşıma ücretleri (mavuna ücretleri) ve tartım, ölçüm, değerlendirme ve yük sayımına ilişkin masraflar tahliye limanında Tacir tarafından ödenecektir.
 
26.YARDIMCI ŞAHISLARI N VE ALT MÜTEAHHİTLERİN SORUMLULUĞU
 
Burada şu husus üzerinde açıkça uzlaşılmış bulunmaktadır ki, Taşıyan tarafından istihdam edilen yardımcı şahısları da dâhil olmak üzere Taşıyanın hiçbir çalışanı, acentesi veya Taşıyan hiçbir şart altında Tacira karşı gerek doğrudan veya gerekse dolaylı olarak herhangi bir ihmalinden veya mükellefiyetini yerine getirememekten kaynaklanan kayıp veya zararlar için Tacire karşı sorumlu olmayacak olup, ayrıca yukarıda belirtilen bu hükümlerin genel anlamına herhangi bir halel getirmeksizin Taşıyana uygulanacak olan her nevi muafiyet, sınırlama, şart ve özgürlük, sorumluluktan muafiyet hakkı veya içeriği her ne şekilde olursa olsun Taşıyana uygulanacak olan bütün muafiyet ve haklar aynı zamanda Taşıyan nam ve hesabına çalışan söz konusu Taşıyanın çalışanlarına veya acentelerine de uygulanacaktır (ki buna yükleme boşaltma işçileri-liman işçileri, terminal operatörü veya diğer bağımsız müteahittler dâhil bulunmaktadır). Ayrıca işbu maddenin yukarıda belirtilen amaçlarına yönelik olarak Taşıyan kendi çalışanları veya acenteleri (ki buna yukarıda belirtildiği üzere bütün bağımsız müteahhitlerde dahil bulunmaktadır) ve bütün diğer kişiler nam ve hesabına bir acente veya bir vekil olarak kabul edilecek olup, bu münasebetle bu kişilerde bu anlam itibariyle işbu Konşimentoyun bir parçası olarak kabul edileceklerdir.
 
27.YÜKLETENİN/TACIRIN SORUMLULUĞU
 
(1)Yükleten, Taşıyana Mallara ilişkin Konşimentoda belirtilen detayların kontrol edildiği hususunu ve söz konusu kontrolü müteakip ilgili detayların doğru olduğu hususunu beyan ve taahhüt etmektedir.
 
(2) Yükleten, Taşıyana bu tür detaylara ilişkin herhangi bir yetersizlik veya hatadan kaynaklanan masraflardan dolayı veya Taşıyanın sorumlu olmadığı Mallarla ilgili sair nedenlerden kaynaklanan masraflar, kayıplar ve cezalardan dolayı sorumlu tutmayacağı hususunu beyan ve taahhüt etmektedir.
 
(3) Tacir liman gümrüklerinin veya diğer yetkili makamların yürürlükte bulunan bütün yönetmeliklerine veya gereksinimlerine uyacak ve mallara ilişkin olarak veya malların gayri yasal hatalı bir şekilde veya yetersiz bir şekilde işaretlenmesi, numaralanması veya tanımlanmasına yönelik olarak zuhur edecek olan her nevi bütün vergileri, resimleri ve harçları, cezaları, masrafları, ücretleri veya kayıpları ödeyecek ve bu hususlara müteallik olarak Taşıyanı zarardan arî kılacaktır.
 
(4)Taşıyan tarafından sahip olunan veya kiralanan Konteynerların ambalajlarının Tacir tarafından açılması halinde Tacir söz konusu boş konteynerleri iç tarafları fırçalanmış ve temizlenmiş olarak bütün aksesuarlarıyla birlikte tahliye limanına veya Taşıyan, Taşıyanın çalışanları veya acenteleri tarafından belirtilen süre içerisinde belirlenen herhangi bir başka yere geri getirip iade etmekten dolayı sorumlu olacaktır. Herhangi bir Konteynerın belirlenen süre içerisinde getirilmemesi halinde bu takdirde Tacir Konteynerın iade edilmemesinden kaynaklanabilecek olan demurajdan, kayıp veya masraflardan dolayı sorumlu olacaktır.

 


 
© 2014 Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş. - Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları ARKAS'a aittir.
İzinsiz kullanılamaz. - Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ